In bài viết

Kinh phí tái định cư các dự án mở rộng quốc lộ 1A

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về kinh phí thực hiện công tác tái định cư đối với các dự án mở rộng quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên và cơ chế hỗ trợ lãi suất vốn ứng trước của nhà thầu.

07/02/2014 15:15

Ảnh minh họa

Về nguồn vốn đầu tư xây dựng khu tái định cư, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ và Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đoạn qua địa phương mình với quy mô phù hợp, đáp ứng tiến độ chung của dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên.

Đối với các địa phương thực sự khó khăn, tùy từng trường hợp cụ thể, các tỉnh, thành phố làm việc với Bộ Giao thông vận tải để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tạm ứng vốn của các dự án để đầu tư xây dựng khu tái định cư.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thu hồi tiền sử dụng đất, tiền mua nhà của người được bố trí tái định cư hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của tỉnh để hoàn trả vốn cho Dự án.

Về thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất vốn ứng trước của nhà thầu và phát hành trái phiếu Chính phủ, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10861/VPCP-KTTH ngày 25/12/2013.

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên là dự án quan trọng quốc gia, đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cần phải hoàn thành vào năm 2016.

Phan Hiển