In bài viết

Kom Tum đẩy mạnh chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

(Chinhphu.vn) - Trong thời gian tới, các ngành, các cấp tỉnh Kon Tum sẽ tăng cường thông tin tuyên truyền triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh.

19/12/2013 12:34

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum có khoảng hơn 6.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có khoảng 3.461 em mồ côi, 27 trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học, 1.252 trẻ em khuyết tật và một số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khác.

Để thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong thời gian tới, tỉnh Kon Tum sẽ tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo phong trào chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại cộng đồng, đặc biệt tại những vùng có đông đối tượng, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời tuyên truyền trên các sóng truyền thanh, truyền hình, tài liệu truyền thông, tờ rơi, tổ chức gặp mặt biểu dương các tập thể cá nhân làm tốt công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi người, mọi ngành về công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội, đặc biệt là các bậc cha mẹ đối với nhu cầu và quyền trẻ em.

Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện can thiệp sớm và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng. Tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong việc hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực để chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng.

Tỉnh Kon Tum cũng sẽ thực hiện đồng bộ các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức quốc tế và trẻ em. Biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại, ngược đãi, bạo lực, bóc lột và sao nhãng đối với trẻ em. Tổ chức tốt các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em đặc biệt trong Tháng hành động vì trẻ em và Tết Trung thu phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của địa phương... 

Minh Thiện