In bài viết

Làm chỉ huy trưởng đã đủ điều kiện cấp chứng chỉ giám sát?

(Chinhphu.vn) - Ông Phan Quang Bằng (TPHCM) hỏi: Người đã làm cán bộ kỹ thuật của nhà thầu, làm chỉ huy trưởng công trình thì có được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công hay không?

20/08/2018 07:02

Ông Bằng cũng muốn biết, cụm từ "đã trực tiếp giám sát thi công" nêu tại Khoản 15, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP là bao gồm tư vấn giám sát viên, cán bộ kỹ thuật nhà thầu, chỉ huy trưởng có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 15, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng khi có kinh nghiệm giám sát thi công xây dựng.

Nội dung giám sát thi công xây dựng bao gồm các công việc theo quy định tại Khoản 1, Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 9, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2018 thì cá nhân có kinh nghiệm về thi công xây dựng được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng.

Chinhphu.vn