In bài viết

Làm công tác bảo vệ rừng hưởng lương thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Phan Thanh Tùng (tỉnh Tây Ninh) đang lập đề án thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách theo Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg. Ông Tùng đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn việc xếp lương và xây dựng kinh phí trả lương cho lực lượng bảo vệ rừng.

31/05/2017 08:02

Hiện nay ngành lâm nghiệp chưa có thang bảng lương cho lực lượng bảo vệ rừng nên khi lập đề án ông Tùng đã vận dụng thang bảng lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, trong đó ông vận dụng Bảng số 2, loại C, nhóm 1 (C1) ngạch nhân viên bảo vệ, tuần tra canh gác, để làm cơ sở xếp lương đối với nhân viên mới tuyển dụng (sẽ hưởng lương bậc 1; hệ số 1,65; mã ngạch 19.186), ông hỏi, như vậy có đúng không?

Đồng thời, ông Tùng xây dựng kinh phí trả lương cho lực lượng bảo vệ rừng từ nguồn ngân sách Nhà nước, cụ thể là tại kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị. Ông Tùng muốn biết, ông xây dựng như vậy có hợp lý không?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 9 Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng quy định:

“1. Đối với chủ rừng là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách do chủ rừng xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm và thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Đối với chủ rừng là doanh nghiệp kinh phí hoạt động của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách được hạch toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

3. Đối với chủ rừng là các tổ chức khác thực hiện theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định trên thì đối với những người đã được tuyển dụng là viên chức hiện đang được chủ rừng phân công làm nhiệm vụ bảo vệ rừng thì chế độ tiền lương và các chế độ khác thực hiện theo quy định đối với viên chức.

Đối với những người được chủ rừng ký hợp đồng bảo vệ rừng thì tiền công, tiền lương và các chế độ khác do chủ rừng thỏa thuận với người lao động và thực hiện theo quy định tại Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin cảm ơn ông Phan Thanh Tùng đã quan tâm đến công tác quản lý bảo vệ rừng và các chính sách liên quan đến người làm công tác bảo vệ rừng.

Chinhphu.vn