In bài viết

Lâm Đồng công bố danh sách 76 người trúng cử HĐND tỉnh

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định 49/QĐ-UBBC công bố danh sách 76 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

30/05/2016 14:20

Dưới đây là danh sách 76 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử: