In bài viết

Làm rẫy thuê không thuộc danh mục công việc được hỗ trợ

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Phi (Bà Rịa-Vũng Tàu) là lao động tự do, làm công việc làm rẫy thuê. Ông thất nghiệp từ lúc dịch bùng phát đến nay nhưng không được hỗ trợ. Ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp về trường hợp của ông.

09/01/2022 07:02

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời như sau:

Theo Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 quy định đối tượng, định mức và thủ tục hỗ trợ cho người lao động không giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Điểm 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19 thuộc 7 nhóm lao động tự do sẽ được xem xét hỗ trợ, trong đó người lao động làm thuê các công việc như làm cỏ, phun thuốc trừ sâu, thu hoạch hoa màu không có hợp đồng lao động thì được hỗ trợ. Công việc làm rẫy thuê không thuộc danh mục công việc được hỗ trợ.

Chinhphu.vn