In bài viết

Làm tại xã không khó khăn thuộc huyện nghèo có được ưu đãi?

(Chinhphu.vn) - Nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2019 không còn quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP.

23/06/2020 10:02

Ông Nguyễn Đức Tuấn, công tác tại Trường THPT Mường Bú, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Theo Điều 1, Điều 2 Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Mường La là một trong 56 huyện nghèo giai đoạn 2018-2020 và thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và các chính sách đặc thù quy định tại các Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 thì xã Mường Bú của huyện Mường La là xã khu vực II, không phải xã đặc biệt khó khăn.

Khoản 2, Mục III, Phần II Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo có nội dung: “Tất cả các xã thuộc các huyện nghèo đều được hưởng các cơ chế, chính sách quy định như đối với xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II”.

Tại trường THPT Mường Bú, kể từ ngày 30/11/2019 trở về trước thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị thuộc đối tượng và đã được hưởng các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 và Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ. Ngày 8/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2019 và thay thế Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Ông Tuấn hỏi, căn cứ các quy định trên thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trường THPT Mường bú có phải là đối tượng được hưởng các chế độ chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ không? Trường hợp không phải thì những cán bộ, công chức, viên chức đến nhận công tác tại đơn vị trong những năm 2018 và năm 2019, chưa hưởng đủ 5 năm phụ cấp thu hút được quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có được tiếp tục hưởng phụ cấp đủ 5 năm không?

Về vấn đề này, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2019 và thay thế Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong đó, quy định về phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 và đối tượng áp dụng tại Điều 2 không còn quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Theo đó, từ ngày 1/12/2019, đề nghị Trường THPT Mường Bú, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La thực hiện chính sách đối với nơi làm việc theo đúng quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

Chinhphu.vn