In bài viết

Lao động tự do mắc COVID-19 có được trợ cấp?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Ngọc Quyên hỏi, bà là lao động tự do. Gia đình bà có 3 F1 là người lớn và 2 F1 là trẻ em bị nhiễm từ ngày 26/1/2022 thì có được hưởng chế độ gì không ?

11/03/2022 11:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điểm 8 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP quy định: "Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày".

Điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP quy định: "Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương".

Khoản 8 Mục III Nghị quyết số 68/NQ-CP quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ tại địa phương, trong đó có hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.

Đề nghị bà nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện hoặc liên hệ với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương hoặc UBND cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn