In bài viết

Lập Đề án Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ lập Đề án thành lập Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam theo quy định hiện hành.

29/08/2012 08:15

Đồng thời, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và bổ sung vào quy hoạch hệ thống bảo tàng Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan để hoàn thiện và phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam, trên cơ sở sửa chữa, nâng cấp trụ sở hiện tại, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về chuyên môn và trong việc thiết kế bảo tàng theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trong quá trình xây dựng và phát triển trên 80 năm của tổ chức Công đoàn Việt Nam, các tư liệu, hiện vật chưa được đầu tư sưu tầm, thu thập và bảo quản. Với những tài liệu, hiện vật đã có thì qua thời gian và công tác bảo quản không được đầu tư nên cũng xuống cấp nghiêm trọng. Ở các Công đoàn ngành, Liên đoàn lao động địa phương, nhiều tài liệu, hiện vật về công nhân, công đoàn qua các thời kỳ đang bị mục nát dần.

Phương Hiển