In bài viết

Loại ngay nhà thầu nộp hồ sơ thiếu bản cam kết?

(Chinhphu.vn) – Nhà thầu phải nộp bản cam kết về việc xây dựng công trình theo đúng bản vẽ thiết kế thi công nêu trong hồ sơ yêu cầu, đồng thời huy động nhân sự, thiết bị thi công phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

19/04/2019 10:02

Bà Nguyễn Minh Thùy (Bến Tre) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Gói thầu A (thi công hạ nền đường giao thông nông thôn) có giá gói thầu 1,9 tỷ đồng, thực hiện hình thức chào hàng cạnh tranh. Tiêu chuẩn đánh giá "về năng lực và kinh nghiệm" trong hồ sơ yêu cầu được phê duyệt là "Nhà thầu nộp bản cam kết theo Mẫu số 08, Chương III - Biểu mẫu chứng minh nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ yêu cầu".

Bà Thùy hỏi, tư vấn đấu thầu yêu cầu như vậy có phù hợp không?

Theo Mục 3 tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, hồ sơ yêu cầu nêu: "Bản cam kết về việc xây dựng công trình theo đúng bản vẽ thiết kế thi công nêu trong hồ sơ yêu cầu, đồng thời huy động nhân sự, thiết bị thi công phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan".

Trong hồ sơ đề xuất của nhà thầu không nộp "Bản cam kết" như yêu cầu, đơn vị tư vấn đấu thầu không yêu cầu nhà thầu làm rõ vấn đề này và đánh giá nhà thầu "không đạt".

Bà Thùy hỏi, đơn vị tư vấn đấu thầu đánh giá như vậy có hợp lý không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 3 Chương II Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp (Mẫu số 03) ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải nộp bản cam kết về việc xây dựng công trình theo đúng bản vẽ thiết kế thi công nêu trong hồ sơ yêu cầu này, đồng thời huy động nhân sự, thiết bị thi công phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp thực hiện theo hồ sơ yêu cầu và trên cơ sở hướng dẫn nêu trên.

Chinhphu.vn