In bài viết

Lỗi sai sót không nghiêm trọng trong đấu thầu có được chấp nhận?

(Chinhphu.vn) – Vừa qua công ty ông Nguyễn Thành Hưng (Long An) tham gia gói thầu mua sắm hàng hóa có hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ.

06/08/2019 07:02

Trong hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh được phát hành có mẫu số 01 - Đơn chào hàng. Nhưng trong quá trình làm hồ sơ dự thầu thì do nhân viên sơ xuất nên đã ghi sai tên mẫu số 01 - "đơn chào hàng" thành "đơn dự thầu".

Nội dung của “đơn dự thầu” thì ghi sai "hồ sơ yêu cầu" thành "hồ sơ mời thầu"; "hồ sơ đề xuất" thành "hồ sơ dự thầu" còn lại tất cả nội dung khác và phần cam kết đều đúng theo mẫu số 01 - đơn chào hàng của hồ sơ yêu cầu.

Ông Hưng hỏi, công ty ông bị bên mời thầu loại do có đơn chào hàng không hợp lệ có đúng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm b, c, d, đ Mục 1.2 Chương II Mẫu Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa (Mẫu số 04) ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất là có đơn chào hàng được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

Đối với nhà thầu liên danh, đơn chào hàng phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn chào hàng theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh; thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn chào hàng phải đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ yêu cầu; giá chào ghi trong đơn chào hàng phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với bảng tổng hợp giá chào, không đề xuất các giá chào khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu; thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất đáp ứng yêu cầu nêu tại Mục 8 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu.

Theo đó, trường hợp đơn chào hàng của nhà thầu đáp ứng các quy định của hồ sơ yêu cầu nhưng từ “đơn chào hàng” ghi thành “đơn dự thầu”, “hồ sơ yêu cầu” ghi thành “hồ sơ mời thầu”, “hồ sơ đề xuất” ghi thành “hồ sơ dự thầu” thì đây được coi là sai sót không nghiêm trọng và hồ sơ đề xuất của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá.

Chinhphu.vn