In bài viết

Lợi tức từ phần vốn góp vào DN khác có phải chịu thuế?

(Chinhphu.vn) – Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.

17/04/2019 08:02

Theo phản ánh của ông Đặng Trần Tuấn (Hà Nội), cá nhân là chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên nhận được lợi tức từ việc sản xuất kinh doanh thông thường thì sẽ không chịu thuế thu nhập cá nhân 5%.

Ông Tuấn hỏi, nếu công ty TNHH một thành viên do cá nhân là chủ sở hữu thực hiện đầu tư, góp vốn tại các công ty cổ phần khác, nhận cổ tức tại các công ty này, sau đó khoản cổ tức được chia lại cho cá nhân là chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên thì chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có phải tính nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản cổ tức gián tiếp nhận được thông qua việc đầu tư của công ty hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 6, Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn thu nhập được miễn thuế:

“Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp…”.

Căn cứ Khoản 6, Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập từ đầu tư vốn:

“c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ Đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn thì thực hiện theo quy định tại Khoản 6, Điều 8, Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.

Về thuế thu nhập cá nhân đối với lợi tức của Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ thì thực hiện theo quy định tại Khoản 6, Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC nêu trên.

Chinhphu.vn