In bài viết

Lương trong hợp đồng khác lương thực tế, đóng BHXH thế nào?

(Chinhphu.vn) – Hiện nay tại Công ty của bà Trần Thúy Hòa (tỉnh Yên Bái), tiền lương ghi trong hợp đồng lại khác so với bảng thanh toán tiền lương hàng tháng. Bà hỏi, vậy việc tính đóng BHXH căn cứ theo khoản lương nào?

21/02/2017 11:02

Trong hợp đồng, công ty của bà Hòa ghi tiền lương cơ bản là 2.700.000 đồng, phụ cấp xăng xe 200.000 đồng, chuyên cần 300.000 đồng, ăn ca 15.000 đồng và các khoản khác theo quy định.

Bảng thanh toán tiền lương hàng tháng có các khoản: Lương cơ bản 2.700.000 đồng, làm thêm giờ 1.850.000 đồng, phụ cấp tổ trưởng 700.000 đồng, phụ cấp thâm niên 300.000 đồng;  xăng xe 200.000 đồng, ăn ca 15.000 đồng, chuyên cần 400.000 đồng (làm đủ 26 ngày công), hỗ trợ nhà ở 250.000 đồng và các khoản khác như tiền thưởng, khen thưởng con công nhân học giỏi, hỗ trợ ốm đau, gia đình khó khăn (không cố định hàng tháng).

Vậy công ty bà phải trích nộp BHXH các khoản nào nêu trên?

Công ty bà chưa đăng ký thang bảng lương với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, khi giao dịch với cơ quan BHXH, Công ty của bà được yêu cầu phải thực hiện đăng ký thang bảng lương để có căn cứ trích nộp BHXH. Bà hỏi, như vậy có đúng không? Nếu Công ty của bà chưa thực hiện đăng ký thang bảng lương thì Công ty có được tham gia đóng BHXH không?

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 89 Luật BHXH năm 2014; Khoản 1, Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

Phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Các khoản không tính đóng BHXH

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11, Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

Đối chiếu quy định nêu trên, căn cứ các khoản lương, phụ cấp lương bà đã nêu tại câu hỏi thì hiện nay khoản lương cơ bản, các khoản phụ cấp lương (tổ trưởng; thâm niên) làm căn cứ tính đóng BHXH theo quy định. Bà Hòa căn cứ quy định nêu trên đề nghị đơn vị nơi làm việc thỏa thuận ghi tiền lương, phụ cấp lương nêu trên vào hợp đồng lao động để đóng BHXH theo đúng quy định.

Căn cứ quy định tại Khoản 6, Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp để theo dõi, giám sát.

Vì vậy, cơ quan BHXH đề nghị Công ty của bà Hòa khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải gửi cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp huyện là đúng quy định.

Chinhphu.vn