In bài viết

Lưu ý một số nội dung trong quá trình trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương và các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty 91 về một số nội dung trong quá trình trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết công việc.

10/05/2012 17:41

Theo đó, về hồ sơ trình, Văn phòng Chính phủ đề nghị các cơ quan chỉ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hồ sơ công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật hoặc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ sẽ gửi lại cơ quan trình hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết (đồng thời sẽ thông báo lại cho cơ quan trình biết) hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Văn phòng Chính phủ đề nghị các cơ quan lưu ý hồ sơ trình phải có đầy đủ các văn bản, tài liệu có liên quan và bản ghi điện tử kèm theo.

Về việc phối hợp xử lý tờ trình, hồ sơ của các cơ quan tổ chức, cá nhân gửi, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa đủ cơ sở, căn cứ để trình, đề nghị các cơ quan phối hợp trả lời bằng văn bản rõ ràng những vấn đề theo đúng chức năng, thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình và đúng thời hạn theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

Về phối hợp xử lý những vấn đề liên ngành còn ý kiến khác nhau, Văn phòng Chính phủ đề nghị các cơ quan lưu ý phải xác định rõ ngay từ đầu sự cần thiết ban hành, định hướng, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo đối với các đề án, dự án, dự thảo văn bản.

Đồng thời cần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý kịp thời hoặc kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để xử lý những vấn đề có tính chất liên ngành còn ý kiến khác nhau trong quá trình xây dựng các đề án, dự án, dự thảo.

Đức Mạnh