In bài viết

Mẫu hồ sơ mời thầu, áp dụng theo văn bản nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Bùi Thanh Sơn (sonbt66@...) hỏi: Hiện tại chưa có Thông tư hướng dẫn Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. Vậy, trong thời gian này tôi phải áp dụng theo văn bản nào để lập hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu chỉ định xây lắp?

23/11/2014 08:02
Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải đáp như sau:

Về việc áp dụng mẫu hồ sơ mời thầu, câu hỏi của ông Bùi Thanh Sơn, ngày 27/6/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT về việc thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo đó, kể từ ngày 15/8/2014, trong thời gian các Thông tư 01/2010/TT-BKH, 02/2010/TT-BKH, 03/2010/TT-BKH, 04/2010/TT-BKH, 05/2010/TT-BKH, 06/2010/TT-BKH, 08/2010/TT-BKH, 09/2010/TT-BKH, 10/2010/TT-BKH, 11/2010/TT-BKH, 15/2010/TT-BKH, 17/2010/TT-BKH, 20/2010/TTLT-BKH-BTC, 21/2010/TT-BKH, 01/2011/TT-BKHĐT, 09/2011/TT-BKHĐT chưa được sửa đổi, bổ sung thì hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn nêu trên nhưng bảo đảm không trái với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo đó, đối với gói thầu xây lắp được áp dụng hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư có thể vận dụng mẫu hồ sơ yêu cầu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 1/2/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở không trái với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn