In bài viết

Miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với gia đình chính sách

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Ngọc Tâm (tỉnh Quảng Bình) là thương binh hạng 1/4, mất sức lao động trên 81%, đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông.

15/08/2011 15:00

Năm 1986, ông Tâm được UBND thành phố Đồng Hới cấp một lô đất để làm nhà tình nghĩa. Ông Tâm muốn làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất trên nhưng được yêu cầu phải nộp thuế sử dụng đất, thuế trước bạ gần 220 triệu đồng.

Do kinh tế gia đình khó khăn, thương tật thường xuyên tái phát nên đến nay, ông Tâm vẫn chưa hoàn tất thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất.

Trường hợp xin miễn, giảm tiền sử dụng đất của ông Nguyễn Ngọc Tâm do thuộc đối tượng thương binh hạng 1/4, mất sức lao động trên 81%, nên UBND thành phố Đồng Hới đã có Công văn số 228/UBND-TNMT ngày 6/5/2011, đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

 

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sỹ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở.

(Điểm d khoản 3 mục II phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTC )

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh, căn cứ quy định tại điểm d khoản 3 mục II phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính, trường hợp ông Nguyễn Ngọc Tâm thuộc đối tượng thương binh hạng 1/4, mất sức lao động 81%, được miễn tiền sử dụng đất như đề nghị của UBND thành phố là đúng.

Tuy nhiên, do ông Tâm đang sử dụng 58,8 m2 vượt hạn mức đất ở theo quy định nên không được hưởng các chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất đối với phần diện tích này.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh, UBND tỉnh  Quảng Bình đã chỉ đạo UBND thành phố Đồng Hới giải quyết việc xin miễn, giảm tiền sử dụng đất của ông Tâm theo quy định.

Như vậy, đối chiếu với các quy định nói trên, UBND thành phố Đồng Hới trả lời: khi xem xét, giải quyết cấp Giấy chứng nhận đối với 258,8 mđất như đề nghị của ông Nguyễn Ngọc Tâm, ông Tâm không được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với phần diện tích là 58,8 m2 do phần diện tích này ngoài hạn mức giao đất ở theo Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND ngày 16/11/2005 của UBND tỉnh.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn UBND thành phố Đồng Hới đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ. 

Ban Bạn đọc