In bài viết

Môi giới ngoại hối có phải ngành kinh doanh có điều kiện?

(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Phụng Nghi dự định triển khai hoạt động "FX broker" (Forex broker - Môi giới ngoại hối). Đây là một lĩnh vực khá phổ biến tại nhiều quốc gia.

07/06/2020 07:02

Qua xem xét Luật Đầu tư năm 2014 Công ty nhận thấy lĩnh vực này không thuộc ngành nghề cấm. Tại Danh mục 243 ngành nghề có điều kiện ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 Công ty cũng chưa tìm ra có tên ngành này.

Công ty hỏi, dịch vụ "FX broker" có thuộc Danh mục ngành nghề có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không, và điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có)?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Tại Phụ lục 4 về Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 03/2016/QH14) chỉ đề cập ngành nghề “241. Hoạt động ngoại hối của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng”, không có ngành nghề dịch vụ FX Broker (môi giới ngoại hối) như nội dung đề nghị của Công ty.

Do đó, môi giới ngoại hối không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chinhphu.vn