In bài viết

Mức chi chuyên gia tư vấn trong nước

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Tùng (Quảng Bình) hỏi, vào thời điểm hiện nay, khi áp dụng Mức 3 chi cho chuyên gia tư vấn trong nước quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 8 Thông tư 219/2009/TT-BTC vào dự toán thì sẽ dùng 21.000.000 đồng/tháng/người hay quy đổi 1.200 USD sang tiền Việt Nam là 26.007.600 đồng?

02/11/2015 08:02

Vấn đề ông Tùng hỏi, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Theo Điểm c, Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) “Chuyên gia có bằng đại học và có từ 10 đến dưới 15 năm kinh nghiệm hoặc có bằng cao học và có từ 5 đến 8 năm kinh nghiệm, áp dụng mức tối đa không quá 21.000.000 đồng/tháng/người hoặc mức tiền Đồng tương đương không quá 1.200 USD (tùy theo tỷ giá tại thời điểm thuê tuyển)”.

Việc áp dụng mức 1.200 USD sang tiền Việt Nam (theo tỷ giá tại thời điểm thuê tuyển) chỉ áp dụng đối với một số hợp đồng bắt buộc ký bằng đồng Đô la Mỹ theo quy định của Hiệp định vay hoặc quy định hiện hành (như hợp đồng ký với tư vấn quốc tế…).

Các trường hợp khác ký bằng đồng Việt Nam thì áp dụng mức 21.000.000 đồng/tháng/người để đưa vào dự toán.

Chinhphu.vn