In bài viết

Mức phạt vi phạm hợp đồng xây dựng

(Chinhphu.vn) – Việc thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng phải được các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn Nhà nước, mức phạt do vi phạm hợp đồng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.

31/05/2019 07:02

Theo phản ánh của Công ty CP Tự động hóa Tân Phát, Luật Xây dựng 2014 quy định: Thưởng, phạt hợp đồng xây dựng phải được các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn Nhà nước, mức phạt hợp đồng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Ngoài mức phạt theo thỏa thuận, bên vi phạm hợp đồng còn phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, bên thứ ba (nếu có) theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan khác.

Công ty CP Tự động hóa Tân Phát hiểu rằng chỉ trong trường hợp công trình xây dựng có sử dụng vốn Nhà nước, mức phạt hợp đồng mới không được quá 12%. Còn đối với các công trình không sử dụng vốn ngân sách thì các bên tự do thỏa thuận mức phạt (kể cả cao hơn 12%).

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Tự động hóa Tân Phát hỏi, Công ty hiểu như vậy có đúng không? Nếu không, thì phải hiểu như thế nào?

Trong trường hợp công trình không sử dụng vốn ngân sách, nếu các bên vẫn không thỏa thuận mức phạt trong hợp đồng, thì khi tranh chấp xảy ra, sẽ áp dụng mức phạt 8% theo Luật Thương mại 2005 hay 12% như theo Luật Xây dựng 2014?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy định về thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước được quy định tại Điều 146 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, việc thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng phải được các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước, mức phạt do vi phạm hợp đồng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.

Ngoài mức phạt theo thỏa thuận, bên vi phạm hợp đồng còn phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, bên thứ ba (nếu có) theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan khác.

Trường hợp các bên không thỏa thuận mức phạt trong hợp đồng, nếu hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng thì áp dụng các quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Theo Khoản 6, Điều 7 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, những nội dung chưa được quy định tại Nghị định này, các bên phải căn cứ vào các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện (Luật Thương mại, Luật Dân sự...).

Chinhphu.vn