In bài viết

Mức phí thẩm tra công trình chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật

(Chinhphu.vn) - Ông Lê Huy Hùng làm việc tại Phòng Quản lý xây dựng của UBND một huyện tại tỉnh Thanh Hóa. Do công trình cấp huyện thường có quy mô nhỏ chỉ dừng lại ở việc lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật, nếu áp dụng thu phí theo Thông tư 209/2016/TT-BTC thì phí thu rất thấp.

07/08/2018 08:02

Ông Hùng hỏi, vậy có được vận dụng Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về thu phí thẩm tra thiết kế, thu phí thẩm tra dự toán không, hay chỉ được thu ở mức 0,019% đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Thông tư 209/2016/TT-BTC? Việc chỉ thu phí ở mức 0,019% có làm giảm trách nhiệm của đơn vị thẩm định không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng thực hiện theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Việc thu phí và lệ phí thực hiện theo Luật Phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn kèm theo (Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính).

Chinhphu.vn