In bài viết

Năm 2031 ông Trần Minh Tuấn mới đủ điều kiện nghỉ hưu

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Minh Tuấn (Thừa Thiên Huế) sinh năm 1971, là công chức từ năm 1994 đến nay, hiện giữ ngạch lương chuyên viên chính bậc 2, hệ số 4,74. Do công việc không còn phù hợp nên muốn xin nghỉ việc vào năm 2018 và bảo lưu số năm đóng BHXH. Ông Tuấn hỏi, đến năm nào ông đủ tuổi nghỉ hưu? Số tiền hưu nhận được là bao nhiêu?

10/12/2017 09:02

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 54 Luật BHXH năm 2014 về điều kiện hưởng lương hưu thì lao động nam làm nghề bình thường được nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi.

Đối chiếu quy định trên, ông sinh năm 1971, đóng BHXH được 23 năm thì đến năm 2031 (khi đủ 60 tuổi) ông đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Theo quy định của Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của lao động nam đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH như sau: Nghỉ hưu vào năm 2017 là 15 năm, năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối chiếu các quy định nêu trên, nếu ông đủ điều kiện nghỉ hưu vào năm 2031 với số năm đóng BHXH là 23 năm thì tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính như sau: 20 năm đầu tính bằng 45%; Từ năm thứ 21 đến năm thứ 23 là 3 năm, tính thêm 3 x 2 = 6%; Tổng tỷ lệ là 45% 6% = 51%. Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của ông là 51%.

Theo thông tin ông cung cấp, ông tham gia BHXH từ trước ngày 1/1/1995 và toàn bộ thời gian làm việc là công chức nhà nước nên căn cứ quy định tại Điều 62, Điều 63 Luật BHXH năm 2014 thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu (tiền lương đóng BHXH được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí).

Mức lương hưu hàng tháng của ông được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Việc tính tiền lương hưu chính xác đối với ông, cơ quan BHXH sẽ căn cứ vào diễn biến tiền lương 5 năm cuối của ông và thời điểm ông thực sự đủ điều kiện hưởng lương hưu để giải quyết.

Chinhphu.vn