In bài viết

Năm tiêu chí đánh giá công chức không hoàn thành nhiệm vụ

(Chinhphu.vn) - Trường hợp công chức vi phạm đạo đức lối sống ngoài giờ hành chính, ngoài phạm vi cơ quan và đã bị xử lý kỷ luật thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật căn cứ vào một trong các tiêu chí để xem xét, xếp loại chất lượng công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

26/10/2021 16:02

Năm 2020, ông Nguyễn Trung Hiếu (Tiền Giang) bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm đạo đức lối sống nên cuối năm 2020, ông xếp loại chất lượng công chức không hoàn thành nhiệm vụ (căn cứ vào Điểm đ, Khoản 2, Điều 11 Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020: Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá).

Ông Hiếu hỏi, trường hợp cụ thể nào bị kỷ luật nhưng không phải trong quá trình thực thi nhiệm vụ để không vi phạm vào Điểm đ, Khoản 2, Điều 11 Nghị định 90/2020/NĐ-CP? Trường hợp ông vi phạm đạo đức lối sống ngoài giờ hành chính và ngoài phạm vi cơ quan thì có phải là hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ không? Có phải mọi trường hợp công chức bị kỷ luật đều vi phạm vào Điểm đ, khoản 2, Điều 11 Nghị định 90/2020/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định Khoản 2 Điều 11 Nghị định 90/2020/NĐ-CP thì công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị xem xét đánh giá, xếp loại chất lượng công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá nếu có một trong các tiêu chí quy định tại các điểm a, b, c, d hoặc đ.

Trường hợp ông Nguyễn Trung Hiếu nếu vi phạm đạo đức lối sống ngoài giờ hành chính, ngoài phạm vi cơ quan và đã bị xử lý kỷ luật thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật căn cứ vào một trong các tiêu chí nêu trên để xem xét, xếp loại chất lượng công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;

b) Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ;

d) Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

đ) Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

(Khoản 2 Điều 11  Nghị định 90/2020/NĐ-CP)

Chinhphu.vn