In bài viết

Nâng cao công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/12, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm “Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay”.

06/12/2023 20:11
Nâng cao công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương- Ảnh 1.

Tọa đàm “Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay” - Ảnh: VGP

Tọa đàm là hoạt động có ý nghĩa nhằm tri ân và tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; là dịp đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn về tầm vóc và giá trị vô cùng to lớn và quý giá của tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng, phong cách của Người về công tác dân vận, từ đó biến tư duy thành hành động, triển khai trong công việc, thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Thực tiễn cho thấy, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhằm xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với nhân dân, tạo thành sức mạnh to lớn chiến thắng ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong giai đoạn này, công tác dân vận của Đảng càng được khẳng định rõ nét cả về lý luận và thực tiễn; nội dung, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các mặt công tác dân vận được quy định phân công cụ thể.

Việc ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị"... đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, nhất là của các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu các cấp; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhất là vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ đặc thù, gồm các cơ quan tham mưu chiến lược đầu não của Trung ương, giữ vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối chủ yếu công tác trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội ở Trung ương, có vai trò hết sức quan trọng trong việc hoạch định chủ trương, chính sách, đồng thời trực tiếp tổ chức vận động quần chúng thực hiện đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, do đó, chú trọng công tác dân vận và phát huy vai trò công tác dân vận trong các đảng bộ trong Khối sẽ phát huy tốt hơn quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội, tham mưu chính sách hợp lòng dân, góp phần bảo đảm cho các cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, Bác Hồ đã từng dạy cán bộ đảng viên "Việc gì có lợi cho dân thì ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì ta phải hết sức tránh". Việc gì được dân đồng tình ủng hộ, việc gì chúng ta đưa ra mà hợp lòng dân thì tất cả đều thực hiện thành công. Còn việc gì khi chúng ta ban hành chính sách xa rời nhân dân thì hầu như chúng ta không đạt được mục tiêu, qua đó cho thấy vai trò của công tác dân vận là hết sức quan trọng.

"Nếu chúng ta không học tập tốt tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh để ban hành chính sách, điều hành công việc, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tốt thì sẽ ảnh hưởng ngay đến kết quả của cả hệ thống chính trị. Gần đây, trên các phương tiện thông tin truyền thông, chúng ta nghe đây đó một số cán bộ đảng viên, một số cán bộ ở cấp Trung ương, địa phương, thậm chí là cán bộ cấp cao có tư tưởng chùn bước, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, vì vậy, công tác dân vận trong điều kiện hiện nay của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là hết sức quan trọng. Cán bộ phải làm tốt trách nhiệm của mình, cán bộ đùn đẩy trách nhiệm là tư tưởng chưa thông, công tác dân vận chưa được tốt nên cán bộ còn né tránh trách nhiệm", đồng chí Nguyễn Văn Thể nói.

Nâng cao công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương- Ảnh 2.

Ảnh: VGP

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác dân vận không thuần túy chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là một khoa học, một nghệ thuật để đưa những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến được với dân, làm cho dân hiểu, dân nhớ, dân tin, từ đó hăng hái, tự nguyện, tự giác tham gia.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm nhận định, "làm tốt công tác dân vận ở các cơ quan Trung ương chính là đóng góp thiết thực của cán bộ, đảng viên vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

Tại tọa đàm, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chia sẻ về những đặc điểm đặc thù trong công tác đảng nói chung, trong công tác dân vận của Đảng bộ Khối nói riêng; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, những kết quả và thành tích mà Đảng bộ Khối đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phạm Tất Thắng cho rằng, việc vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận ở các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thể hiện sự nghiêm túc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, giúp xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác dân vận.

Tại tọa đàm, 26 tham luận có chất lượng của các đại biểu, nhà khoa học trong và ngoài Đảng bộ Khối cùng nhiều ý kiến phát biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, tâm huyết đối với công tác dân vận nói chung và công tác dân vận trong Đảng bộ Khối nói riêng. 

Các tham luận đề cập nhiều vấn đề quan trọng, góp phần làm rõ hơn những vấn đề về lý luận tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về công tác dân vận; đồng thời, đánh giá đúng về thực trạng công tác dân vận trong Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng, giải pháp thời gian tới; giới thiệu những mô hình "Dân vận khéo" trong Đảng bộ Khối, từ đó góp phần lan tỏa, nhân rộng sự đổi mới về phương thức, nội dung, cách làm của công tác dân vận, mang lại hiệu quả thiết thực ở mỗi cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối.

Những kết quả đạt được của tọa đàm sẽ góp phần tiếp tục triển khai có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân vận và công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, để công tác dân vận trong Đảng bộ Khối ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, Ban tổ chức tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và ý kiến của các đảng ủy trực thuộc; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên tập thành một cuốn sách về nghiệp vụ công tác dân vận trong Đảng bộ Khối để các cấp ủy trong Đảng bộ Khối có điều kiện tham khảo và vận dụng vào điều kiện thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị.

Diệp Anh