In bài viết

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án dân sự

(Chinhphu.vn) – Chiều 10/1, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi dự và phát biểu chỉ đạo.

Bài viết Lê Hồng Sơn

10/01/2022 19:00
Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án dân sự - Ảnh 1.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi: Siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ của cán bộ THADS. Ảnh: VGP

Toàn hệ thống THADS đã thi hành xong 493.971 vụ, đạt 75,81%

Trong bối cảnh toàn xã hội bị tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã tích cực, chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp để chỉ đạo hệ thống THADS cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác chỉ đạo việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng, tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, có giá trị lớn. Thể chế về THADS tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện; tổ chức bộ máy các cơ quan THADS không ngừng được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Cụ thể, về kết quả THADS, theo dõi thi hành án hành chính, toàn hệ thống đã thi hành xong là 493.971 việc, đạt tỉ lệ 75,81%, tương ứng với trên 45.700 tỷ đồng. Đã thi hành xong 455/944 bản án, quyết định, tăng 92 bản án, quyết định so với cùng kỳ; đang tiếp tục thi hành 489 bản án.

Toàn quốc đang theo dõi, giải quyết 32 vụ việc bồi thường Nhà nước; đã giải quyết xong 6 vụ việc. Có 9 vụ việc bảo đảm tài chính. Hiện nay, các vụ việc này đang được các cơ quan THADS thực hiện các biện pháp để thi hành án theo quy định trước khi đề nghị cấp kinh phí bảo đảm tài chính.

Tổng cục THADS đã thành lập 15 đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất, toàn diện và chuyên đề thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ; xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, bán đấu giá tài sản thi hành án, trình tự, thủ tục thi hành án... Hiện nay, Tổng cục đang tiến hành tổ chức thẩm tra Kết luận tự kiểm tra của các Cục THADS.

Đồng thời, chỉ đạo cập nhật số liệu thống kê THADS hằng tháng/quý/năm; cơ sở dữ liệu điện tử về việc THADS trọng điểm; cơ sở dữ liệu điện tử về bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành... Tiếp tục quản lý vận hành Cổng Thông tin điện tử THADS, hệ thống giao ban trực tuyến.

Cụ thể hóa các chỉ đạo của Đảng về công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của toàn hệ thống THADS, Tổng cục THADS nêu rõ, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về THADS và các quy định của pháp luật có liên quan để giải quyết các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, nhất là các quy định liên quan đến việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Khẩn trương hoàn thiện các văn bản, đề án có liên quan để tạo hành lang pháp lý tốt hơn nữa cho công tác THADS.

Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, nghiệp vụ. Tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan THADS địa phương nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật và thực tiễn từng địa phương để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng.

Để tiếp tục triển khai công tác năm 2022 có hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi yêu cầu toàn hệ thống THADS tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW ngày 3/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; các chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp Ban chỉ đạo.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác THADS

Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác THADS theo yêu cầu của Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, TAND và công tác thi hành án và Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2022 của Bộ Tư pháp. Đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện những biện pháp, giải pháp tháo gỡ từ mặt thể chế để tổ chức có hiệu quả các mặt công tác năm 2022 trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thi hành án theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian, đúng quy định của pháp luật. Kịp thời tổ chức triển khai hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật (trong đó có Luật THADS) sau khi được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường tháng 1/2022.

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ chấp hành viên, công chức làm công tác THADS thực sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp... theo yêu cầu tại Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020, bảo đảm đủ về số lượng, vững về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự liêm chính, hoạt động hiệu quả. Sớm tổ chức xong việc thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch cho công chức trong hệ thống THADS năm 2020; tổ chức tuyển dụng công chức cho các cơ quan THADS địa phương năm 2021.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhấn mạnh, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, tự kiểm tra và kiểm soát nội bộ với công tác THADS, THAHC, trong đó trọng tâm đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng; công tác xác minh, phân loại án; thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án. Làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác THADS, theo dõi THAHC, kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm đã được chỉ ra trong các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm sát, phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động THADS, bảo đảm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Để công tác THADS ngày càng hiệu quả, Thứ trưởng Mai Lương Khôi yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông báo chí, kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan về hoạt động THADS, tạo sự ủng hộ của cán bộ, công chức và nhân dân đối với công tác THADS. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các mặt công tác của Tổng cục THADS, trong đó đặc biệt lưu ý việc nâng cấp, sử dụng hiệu quả các phầm mềm nghiệp vụ THADS và việc triển thực hiện trực tuyến thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính công vụ, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của Bộ, của Tổng cục; phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của lãnh đạo Tổng cục, thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các mặt công tác của Tổng cục; đồng thời tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp và sự phối hợp kịp thời, hiệu quả của các đơn vị liên quan thuộc Bộ có liên quan. Quán triệt, chỉ đạo quyết liệt trong Tổng cục và các cơ quan THADS địa phương triển khai ngay vào việc thực hiện Chương trình công tác trọng tâm và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tránh chủ quan, lơ là, có tư tưởng xả hơi sau khi mới kết thúc năm công tác và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Lê Sơn