In bài viết

Nâng tỷ lệ thương tật, hưởng trợ cấp theo mức mới

(Chinhphu.vn) – Ông Hà Đức Thịnh (Thái Nguyên) là thương binh hạng 4/4, tỷ lệ 30%, đồng thời là bệnh binh hạng 2/3, tỷ lệ 71%. Vì chưa đủ 15 năm công tác liên tục trong quân đội và trước đây giám định gộp nên hiện ông chỉ được hưởng chế độ bệnh binh.

20/08/2016 08:02

Ông Thịnh hỏi, nếu ông đi giám định vết thương còn sót và được nâng tỷ lệ thương tật thì ông được tính hưởng chế độ thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Khoản 5, Điều 31 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 quy định, trường hợp thương binh đồng thời là bệnh binh không đủ 15 năm công tác liên tục trong quân đội, đã giám định gộp được hưởng đồng thời 2 chế độ trợ cấp thương binh và trợ cấp bệnh binh nếu sau khi lấy tỷ lệ suy giảm khả năng lao động nói chung (trong Biên bản giám định gộp) trừ tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật mà tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật còn từ 41% trở lên, mức trợ cấp được hưởng theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động đã trừ.

Căn cứ quy định đã nêu và nội dung ông hỏi thì trường hợp của ông đủ điều kiện hưởng đồng thời 2 chế độ: trợ cấp thương binh (tỷ lệ 30%) và trợ cấp bệnh binh (tỷ lệ 41%).

Trường hợp chuyển hưởng 2 chế độ, nếu đủ điều kiện giám định vết thương còn sót và được kết luận nâng tỷ lệ thương tật thì được hưởng trợ cấp thương binh theo tỷ lệ mới.

Chinhphu.vn