In bài viết

Nạo vét đường thủy nội địa phải đánh giá tác động môi trường?

(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Ngọc Hải (TPHCM) đang triển khai các dự án duy tu nạo vét tuyến đường thủy nội địa thuộc công trình giao thông với khối lượng nạo vét dưới 100.000m 3 . Ông hỏi, các dự án này phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay kế hoạch bảo vệ môi trường?

06/07/2020 10:02

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) quy định tại Mục 23 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, tất cả các dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM.

Căn cứ quy định tại Điểm 107 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, dự án nạo vét vùng nước cảng, bến thủy nội địa có hạng mục với quy mô tương đương hoặc tính chất tương tự của các dự án có số thứ tự từ 1 đến 106 của Phụ lục này (bao gồm cả Mục 4: Dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ có diện tích khu vực nạo vét từ 10 ha trở lên hoặc có tổng khối lượng nạo vét từ 100.000m3 trở lên) thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM.

Trường hợp diện tích khu vực nạo vét dưới 10 ha hoặc có tổng khối lượng nạo vét dưới 100.000m3 phải thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Chinhphu.vn