In bài viết

Nạo vét kênh thủy lợi có phải duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật?

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Trí Vân (Sóc Trăng) công tác tại văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, chịu trách nhiệm xử lý, thẩm định văn bản trên lĩnh vực xây dựng cơ bản. Ông hỏi, công trình nạo vét kênh thủy lợi sử dụng nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí có mức đầu tư dưới 500 triệu đồng có cần phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật không?

05/07/2020 08:02

Nếu phải phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật thì chi phí tư vấn có được sử dụng từ nguồn vốn này để chi trả không? Sau khi công trình hoàn thành căn cứ hướng dẫn nào để quyết toán?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khoản 15 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì các hạng mục, công trình sửa chữa nhỏ có giá trị dưới 500 triệu đồng trong câu hỏi của ông Vân thuộc đối tượng dự án đầu tư xây dựng chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, dự án đầu tư xây dựng (gồm báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng) phải được thẩm định trước khi quyết định đầu tư.

Chi phí tư vấn được tính vào dự toán xây dựng công trình trong báo cáo kinh tế-kỹ thuật.

Quy định hiện hành về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước được hướng dẫn tại Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính.

Chinhphu.vn