In bài viết

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh được tăng vốn điều lệ

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã quyết định sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Phát triển TP. Hồ Chí Minh.

03/11/2020 16:34

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước quyết định sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 26/GP-NHNN ngày 12/02/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh như sau: Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh là 12.707 tỷ đồng.

Trước đó, vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh là 9,810 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đối với nội dung được sửa đổi.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 26/GP-NHNN ngày 12/02/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh.