In bài viết

Ngân hàng TMCP Tiên Phong được tăng vốn điều lệ

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPB).

06/12/2021 13:17
 

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong tăng vốn điều lệ thêm tối đa 4.100 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận để lại chưa phân phối theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 1/11/2021. 

Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong có trách nhiệm: Thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước sau khi tăng vốn; chỉ được thực hiện tăng vốn điều lệ khi tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài./.