In bài viết

Ngành thanh tra kiến nghị thu hồi hơn 148.000 tỷ đồng

(Chinhphu.vn) - Đây là số liệu được Thanh tra Chính phủ cho biết tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2023 do Thanh tra Chính phủ tổ chức ngày 14/7.

14/07/2023 20:24
Phát hiện vi phạm 178.863 tỷ đồng, 404 ha đất, kiến nghị thu hồi 148.206 tỷ đồng - Ảnh 1.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 784 tập thể và 2.912 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 208 vụ, 316 đối tượng - Ảnh: VGP/LS

Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 30.800 tỷ đồng, 395 ha đất

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, toàn ngành đã triển khai 4.224 cuộc thanh tra hành chính và 94.797 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 178.863 tỷ đồng, 404 ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi 148.206 tỷ đồng và 9 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 30.800 tỷ đồng, 395 ha đất (giảm 95,8%); ban hành 60.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân (tăng 5,5%) với số tiền 2.873 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 784 tập thể và 2.912 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 208 vụ, 316 đối tượng.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC), 6 tháng đầu năm, có 187.306 lượt người đến cơ quan hành chính Nhà nước KN, TC, kiến nghị, phản ánh với tổng số người được tiếp là 204.674 người. Trong đó, TTCP chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở TP. Hà Nội và TPHCM, đã tiếp 1.252 lượt với 3.784 người được tiếp đến trình bày về 1.227 vụ việc.

Các cơ quan hành chính tiếp nhận 216.833 đơn các loại; đã xử lý 205.382 đơn, có 177.618 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 81,9% tổng số đơn đã xử lý.

Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã giải quyết 11.064/15.177 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền, đạt tỉ lệ 72,9%. Qua giải quyết KN,TC đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 4,4 tỷ đồng, 14,1 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 432,7 tỷ đồng, 20,4 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 25 tổ chức, 307 cá nhân; kiến nghị xử lý 249 người, chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 19 vụ, 12 đối tượng.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), 6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết KN, xử lý TC, PCTN  được công bố, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tại 7.700 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 374 đơn vị vi phạm.

Trong kỳ báo cáo có 27 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 18 người.

Tổng số vụ việc tham nhũng phát hiện 49 vụ việc, 72 người; trong đó: Qua hoạt động kiểm tra nội bộ phát hiện 7 vụ, 14 người; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 26 vụ, 45 người; qua giải quyết KN,TC phát hiện 13 vụ, 13 người liên quan đến tham nhũng.

Thời gian qua, ngành thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan hành chính nhà nước quan tâm đẩy mạnh hoạt động hoàn thiện thể chế và tuyên truyền pháp luật về PCTN. Trong công tác xây dựng thể chế, TTCP tập trung triển khai xây dựng các đề án, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và kế hoạch xây dựng thể chế năm 2023 của TTCP. 

Bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra

TTCP, thanh tra các bộ, ngành, địa phương bám sát định hướng và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, thủ trưởng các ngành và chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời, căn cứ tình hình thực tế và khả năng thực hiện nhiệm vụ để xây dựng và triển khai các đoàn thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất.

Định hướng nội dung thanh tra bảo đảm phù hợp với bối cảnh, tình hình; bám sát, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội ở các cấp, các ngành, đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thanh tra.

Chú trọng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

Đặc biệt, TTCP tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của công chức TTCP trong hoạt động thanh tra, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là thúc đẩy tiến độ, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, TTCP và ngành Thanh tra đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về KN,TC; đồng thời thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, KN,TC.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương, đảm bảo các hoạt động tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương diễn ra thường xuyên, liên tục, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp phát sinh.

Trong công tác PCTN, tập trung tham mưu giúp Chính phủ triển khai chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN, tiêu cực...

Phát hiện vi phạm 178.863 tỷ đồng, 404 ha đất, kiến nghị thu hồi 148.206 tỷ đồng - Ảnh 2.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị - Ảnh: VGP/LS

5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành thanh tra 6 tháng cuối năm

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới. 

Thứ nhất, tiếp tục bám sát Định hướng chương trình thanh tra năm 2023, yêu cầu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính và tình hình thực tế để tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 76-NQ/BCS ngày 06/6/2023 của Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra; khẩn trương tiến hành tổng kết hoạt động thanh tra công vụ và xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động thanh tra công vụ; tăng cường hơn nữa công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, nhất là về tiền, tài sản, đất đai và xử lý cán bộ vi phạm.

Thứ hai, tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Thứ ba, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập; đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và tăng cường phát hiện tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong thực thi công vụ.

Thứ tư, tập trung triển khai Luật Thanh tra 2022 và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật, nhất là các nội dung mới về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ cơ quan thanh tra các cấp; tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy tinh thần, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo các cơ quan thanh tra.

Thứ năm, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa cơ quan thanh tra với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, nhất là với các cơ quan trong khối nội chính; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan báo chí cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân và toàn xã hội để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

LS