In bài viết

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2015

24/03/2015 17:35

CHÍNH PHỦ

___________

Số: 05/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2015
_____________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 2 năm 2015, tổ chức ngày 02 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2015; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Chính phủ thống nhất đánh giá: Các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp đã tích cực triển khai các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Qua 2 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Tết cổ truyền diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, chỉ số giá tiêu dùng giảm, tổng cầu tăng. Sản xuất công nghiệp và nông nghiệp tiếp tục phát triển. Khu vực dịch vụ phát triển khá. Khách du lịch trong nước và quốc tế tăng. Vốn ODA và FDI thực hiện tăng; thu hút đầu tư có những tín hiệu tích cực, số doanh nghiệp thành lập mới tăng. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo…được triển khai kịp thời, thiết thực. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và thông tin, tuyên truyền diễn ra sôi động, phong phú. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền đất nước được giữ vững. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng.

 Tuy nhiên, tình hình thời tiết không thuận đã ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy lúa tại các tỉnh phía Bắc. Tình trạng chặt phá rừng, cháy rừng, ô nhiễm môi trường và tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Việc tổ chức lễ hội ở một số nơi còn tồn tại hủ tục lạc hậu. Tình hình tai nạn giao thông trong 2 tháng đầu năm tuy giảm cả 3 tiêu chí nhưng trong 09 ngày nghỉ Tết số người chết tăng cao hơn.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 4 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2015; Công điện số 269/CĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, cố gắng đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra, trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Từng Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục có các giải pháp cụ thể, thiết thực để tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi nhất cho phát triển sản xuất, kinh doanh đầu tư của doanh nghiệp; trong đó, trọng tâm là rà soát, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đất đai, xây dựng, tiếp cận điện, thành lập doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp…Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và các Đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt, nhất là đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014-2015, tập trung cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chỉ đạo  ưu tiên vốn tín dụng để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, kiên quyết sắp xếp, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém; phấn đấu đưa nợ xấu xuống dưới 3% cuối năm 2015. Phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải nghiên cứu đề xuất gói tín dụng cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả Luật đầu tư công. Đẩy mạnh hợp tác theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và các hình thức đầu tư không sử dụng vốn nhà nước để huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bổ sung vốn đối ứng cho dự án ODA, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2015; sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc bổ sung kế hoạch vốn ODA và vốn đối ứng năm 2015 để đáp ứng tiến độ triển khai các dự án ODA.

 - Bộ Tài chính tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; tăng cường công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chuyển giá, trốn thuế; điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ theo đúng dự toán được giao, hạn chế tối đa xử lý bổ sung ngoài dự toán. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai công tác quản lý giá cả các mặt hàng thiết yếu và các mặt hàng do nhà nước quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự kiểm soát của nhà nước. Tăng cường chỉ đạo, phối hợp giữa các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

- Bộ Công Thương thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu; xây dựng các giải pháp về thị trường, xúc tiến thương mại, khai thác tối đa thị trường hiện có, phát triển thị trường mới, có tiềm năng để xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng và giá trị kim ngạch cao. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan mở rộng hệ thống phân phối xăng E5, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng để bảo vệ quyền lợi người sử dụng.

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình giao thông trọng điểm. Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là tại các địa điểm tổ chức lễ hội; chỉ đạo, kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là việc đáp ứng yêu cầu về an toàn kỹ thuật, tải trọng xe, chất lượng dịch vụ của các phương tiện vận tải; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện việc thu mua tạm trữ thóc, gạo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm yêu cầu đề ra; hướng dẫn các địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mở rộng mô hình xen canh đối với diện tích trồng lúa kém hiệu quả; chú trọng sản xuất lúa với cơ cấu giống chất lượng cao, diện tích trồng lúa phù hợp với nhu cầu thị trường. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi và cây trồng. Tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng và phát triển rừng.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong đầu tư các dự án sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên. Kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tổ chức hướng dẫn thực hiện tốt Quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015.

 - Bộ Y tế tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện về tài chính, đầu tư và nhân lực. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khám và điều trị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án giảm quá tải bệnh viện và lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Tăng cường công tác y tế dự phòng, chủ động ứng phó, không để dịch bệnh lây lan. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm, giám sát an toàn thực phẩm, nhất là tại các cơ sở kinh doanh du lịch và tại các lễ hội.

 - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ  về quản lý và tổ chức lễ hội; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Phối hợp với các địa phương có giải pháp bảo đảm cung ứng đủ lao động cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp; nắm tình hình đời sống nhân dân trong mùa giáp hạt để có biện pháp cứu trợ kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu đói.

- Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, tập trung cải cách thủ tục hành chính gắn liền với việc tăng cường thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Xác định và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các Bộ, cơ quan, địa phương. Khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. Nghiên cứu thực tiễn mô hình trung tâm dịch vụ hành chính công ở một số địa phương, đề xuất phương án nhân rộng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếp tục phối hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên các địa bàn trọng điểm; tăng cường công tác nắm tình hình, tích cực triển khai các biện pháp phòng, ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Bộ Công an tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm; triển khai các biện pháp phòng, ngừa cháy nổ, nhất là tại các nơi tổ chức lễ hội; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, có sử dụng rượu bia, chở quá số người quy định. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp.

- Bộ Ngoại giao phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tích cực triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị khóa XI về hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh hơn nữa các quan hệ đối tác, nhất là quan hệ với các nước láng giềng, ASEAN, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các nước lớn đi vào chiều sâu và hiệu quả. Tăng cường các hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội Đảng các cấp, tăng cường tuyên truyền gương người tốt việc tốt, nét đẹp văn hóa truyền thống; biểu dương tinh thần hăng say lao động sản xuất; cổ vũ, động viên nhân dân đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

2. Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015

Trong thời gian qua, nhiều Bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đã đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, trong thể chế pháp luật, cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, thực thi công vụ… vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 3 năm 2015.

3. Về dự án Luật phí, lệ phí

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật phí, lệ phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật này.

4. Về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi)

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan, nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), nhất là phần các tội phạm cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi trình Quốc hội dự án Luật này.

5. Về báo cáo của Bộ Tư pháp về việc chỉnh lý dự án Luật ban hành văn bản pháp luật

Chính phủ thống nhất giữ nguyên phạm vi điều chỉnh và lấy lại tên gọi của dự án Luật là Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật như đề nghị của Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về nội dung trên.

 6. Về dự án Luật khí tượng thủy văn

Giao Bộ Tài  nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật khí tượng thủy văn. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;    

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý của TTgCP, PTTg;

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công  báo,            

  TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TH (3b).B

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 (Đã ký)

 

 Nguyễn Tấn Dũng