In bài viết

Nghỉ việc điều trị tai nạn lao động có được hưởng chế độ ốm đau?

(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Nguyễn Phước Thuận (Đồng Nai) có người lao động bị tai nạn trên đường đi làm về trong thời gian và địa điểm hợp lý. Ông Thuận hỏi, người lao động bị tai nạn giao thông nếu có giấy ra viện và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì có được hưởng chế độ ốm đau không?

08/02/2021 07:02

Không giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nếu người lao động đã được hưởng chế độ ốm đau thì sau khi đã bình phục, công ty có được làm thủ tục để người lao động đi giám định y khoa và làm thủ tục hưởng chế độ tai nạn lao động nếu có tỷ lệ thương tật từ 5% trở lên không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Điểm c Khoản 1, Khoản 2 Điều 45 Luật An toàn vệ sinh, lao động quy định điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động là bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên khi bị tai nạn trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

Trường hợp người lao động tại đơn vị của ông bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về, nếu được đoàn điều tra tai nạn lao động kết luận là tai nạn lao động và được Hội đồng giám định y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định nêu trên.

Mặt khác, tại điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định: Không giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Do đó, thời gian điều trị tai nạn lao động lần đầu, người lao động tại đơn vị của ông không được giải quyết hưởng chế độ ốm đau.

Trường hợp người lao động bị tai nạn do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn thì người sử dụng lao động ngoài việc trợ cấp cho người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật An toàn vệ sinh, lao động vẫn phải thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 38 Luật An toàn vệ sinh, lao động bao gồm cả việc giới thiệu để người lao động đi khám giám định y khoa và lập hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động đối với người lao động.

Chinhphu.vn