In bài viết

Nghiêm cấm sản xuất phân bón khi chưa được cấp phép

(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã có văn bản phản hồi kiến nghị của ông Chung Thành Tiến (TP. Hồ Chí Minh) về một số bất cập trong việc xin phép lưu hành sản phẩm phân bón trung vi lượng.

20/05/2017 09:02

Theo đó, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học để tạo ra sản phẩm phân bón mới nói chung, phân bón vô cơ nói riêng, đặc biệt việc nghiên cứu từ nguồn nguyên liệu từ nguồn gốc thiên nhiên, an toàn, thân thiện với môi trường để tạo thành sản phẩm có ích, gắn với thực tế, góp phần bảo vệ môi trường phù hợp với chủ trương của Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, vì vậy cần được khuyến khích phát triển, đồng thời cũng phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đối với các sản phẩm phân bón nói chung, phân bón trung vi lượng do ông Chung Thành Tiến nghiên cứu, thực nghiệm và sản xuất nói riêng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường được thực hiện theo một số quy định sau:

Về quản lý chất lượng sản phẩm

Đây là sản phẩm phân bón thuộc sản phẩm hàng hóa nhóm 2 theo quy định tại Khoản 2, Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón. Theo đó, điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường, người sản xuất phải công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP). Đây là điều kiện bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nói chung và sản phẩm, hàng hóa là phân bón nói riêng.

Đối với các sản phẩm phân bón do ông Chung Thành Tiến sản xuất, hiện chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng có thể áp dụng theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương: "Trường hợp các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì việc công bố sản phẩm, hàng hóa được thực hiện theo các tiêu chuẩn (TCVN, TCCS hoặc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài) hoặc quy định kỹ thuật khác đang được áp dụng để công bố sự phù hợp cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho sản phẩm hàng hoá đó được ban hành và có hiệu lực thi hành".

Phân bón là nhóm kinh doanh có điều kiện

Theo quy định của Luật Đầu tư, phân bón được xếp vào nhóm kinh doanh có điều kiện - là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng (Khoản 1, Điều 7 Luật Đầu tư).

Cụ thể về điều kiện sản xuất phân bón đã được quy định, hướng dẫn cụ thể tại Điều 8 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP và Điều 16, Điều 17 Nghị định số 77/2016/NĐ- CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

Việc quy định các điều kiện cụ thể về cơ sở vật chất, nhân lực (nhà xưởng, máy móc, con người...) là cần thiết để bảo đảm chất lượng sản phẩm phân bón và bảo đảm môi trường, hạn chế sản xuất thủ công. Mặt khác, các quy định này không giới hạn về quy mô, công suất sản xuất, loại hình doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP, "sản xuất phân bón khi chưa được cấp Giấy phép sản xuất phân bón" là hành vi bị nghiêm cấm; hành vi này bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón theo quy định tại Nghị định số 163/2013/NĐ-CP và Nghị định số 115/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

Theo ông Chung Thành Tiến, sản phẩm phân bón trung vi lượng của ông "đã được người dân trực tiếp sử dụng đánh giá rất cao", về việc này Bộ Công Thương đề nghị ông cần tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất phân bón.

Điều kiện gia công phân bón, thời gian qua, vấn đề gia công phân bón đang có nhiều diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương đang rà soát, nghiên cứu để báo cáo Chính phủ cho phép tạm dừng cấp phép cho đến khi Nghị định mới về quản lý phân bón thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP được ban hành và áp dụng vào thực tiễn.

Chinhphu.vn