In bài viết

Nghiệm thu, quyết toán sau 31/12/2022 không được giảm thuế

(Chinhphu.vn) - Ông Đặng Văn Hải đang công tác tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, dân dụng. Tháng 9/2022, công ty ông tham gia gói thầu xây lắp. Khi đó công ty lập dự toán để dự thầu (dự toán toàn bộ áp thuế GTGT 8%, nếu áp thuế GTGT 10% thì vượt giá gói thầu dẫn đến trượt thầu).

12/07/2023 10:02

Công ty ông Hải trúng thầu, ký kết hợp đồng với đơn giá đã dự thầu. Thời gian thực hiện gói thầu là từ tháng 9/2022 đến tháng 3/2024. Tháng 3/2023, thanh toán khối lượng lần 1, chủ đầu tư yêu cầu xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng 10%.

Ông Hải hỏi, khi nghiệm thu, thanh toán, quyết toán sau thời điểm ngày 31/12/2022 chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu xuất hóa đơn thuế GTGT 10% có đúng quy định không? Vậy 2% thuế GTGT chênh lệch nhà thầu phải nộp lại Nhà nước có cách nào tháo gỡ không?

Trường hợp chủ đầu tư cho bổ sung phụ lục hợp đồng thêm 2% thuế GTGT vào giá hợp đồng, nhưng với những gói thầu nguồn kinh phí dự phòng ít, nếu bổ sung thêm 2% thuế GTGT thì vượt tổng mức đầu tư và không đủ chi trả cho các phát sinh về khối lượng khác trong quá trình thi công thì phải làm như thế nào?

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang trả lời vấn đề này  như sau:

Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Tại Điều 1 quy định về giảm thuế GTGT:

"Điều 1. Giảm thuế GTGT

1. Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

d) Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế GTGT. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế GTGT.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế GTGT thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế GTGT và không được giảm thuế GTGT.

2. Mức giảm thuế GTGT

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này…".

- Tại Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:

"Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022…".

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

- Tại Khoản 1 Điều 4 quy định về nguyên tắc lập hóa đơn:

"Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này…".

- Tại Điều 9 quy định về thời điểm lập hóa đơn:

"Điều 9. Thời điểm lập hóa đơn

… 2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

… 4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

… c) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền".

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

"Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

… 2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền…".

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và nội dung ông Hải hỏi, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang trả lời như sau:

Đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ của công ty đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ thì được giảm thuế GTGT. Mức giảm thuế GTGT được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022.

Trường hợp công ty của ông ký hợp đồng gói thầu xây lắp từ tháng 9/2022 đến tháng 3/2024. Khi thực hiện nghiệm thu, thanh toán, quyết toán sau thời điểm ngày 31/12/2022 thì không thuộc trường hợp được giảm thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ.

Để bảo đảm quyền lợi giữa các bên trong việc thực hiện hợp đồng đã ký, công ty của ông có thể liên hệ với chủ đầu tư để trao đổi thống nhất bổ sung phụ lục hợp đồng xây lắp đã ký kết trước đó để thực hiện theo đúng quy định.

Mai Chi