In bài viết

Người cao tuổi thoát nghèo vẫn được hưởng các chế độ

(Chinhphu.vn) – Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên và người tàn tật nặng nếu thoát nghèo vẫn được hưởng các chế độ đối với người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên và người tàn tật nặng.

22/11/2019 10:02

Ông Vũ Văn Tình (tỉnh Quảng Ninh) hỏi: Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên và người tàn tật nặng, nếu thoát nghèo có ảnh hưởng đến chế độ đang hưởng trợ cấp 80 tuổi và người tàn tật nặng không?

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Tại Điều 17 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009 quy định: Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng; Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Tại khoản 1 Điều 44 Chương VIII, Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17/6/2010 quy định: Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm: Người khuyết tật đặc biệt nặng; Người khuyết tật nặng.

Căn cứ các quy định nêu trên, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên và người tàn tật nặng nếu thoát nghèo vẫn được hưởng các chế độ đối với người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên và người tàn tật nặng.

Chinhphu.vn