In bài viết

Người dân tộc thiểu số ở xã vùng II có được giảm học phí?

(Chinhphu.vn) – Sinh viên Trần Ngọc Nhượng (Sơn La) là người dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực II - xã có điều kiện kinh tế-xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định theo Quyết định 50/2016/QĐ-TTg).

07/11/2017 11:02
Sinh viên Nhượng hỏi, sinh viên có được giảm học phí 70% theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thuộc đối tượng giảm 70% học phí.

Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP hướng dẫn về đối tượng được giảm 70% học phí có trẻ em mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể:

- Người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này).

- Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại phụ lục I kèm theo Thông tư liên tịch này (trừ các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Như vậy, đối chiếu với quy định trên thì người dân tộc thiểu số, ở thôn xã khu vực II theo Quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không phải là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, do vậy không thuộc diện được giảm 70% học phí.

Chinhphu.vn