In bài viết

Người được ủy quyền thay đại diện nhà thầu ký những văn bản gì?

(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Đỗ Văn Vượng đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vướng mắc về nội dung được ủy quyền theo biểu mẫu “Giấy ủy quyền” của hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

02/10/2019 16:20

Tại biểu mẫu “Giấy ủy quyền” của hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nêu phạm vi ủy quyền như sau: Ký đơn dự thầu; Ký thỏa thuận liên danh (nếu có); Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc văn bản đề nghị rút hồ sơ dự thầu, sửa đổi, thay thế hồ sơ dự thầu; Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được lựa chọn.

Ông Vượng hỏi, để thuận tiện trong quá trình tham gia đấu thầu và thực hiện hợp đồng, Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu có được ủy quyền thêm các nội dung dưới đây không:

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm tài chính với ngân hàng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng…).

- Thực hiện thanh toán, thanh lý hợp đồng với chủ đầu tư nếu được lựa chọn.

- Ký kết các văn bản, giấy tờ khác phục vụ việc tham gia đấu thầu và thực hiện hợp đồng.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT ngàỹ 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì người đại diện theo pháp luật của nhà thầu được ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đúng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc trong đấu thầu như: ký đơn dự thầu; ký thỏa thuận liên danh (nếu có); ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc văn bản đề nghị rút hồ sơ dự thầu, sửa đổi, thay thế hồ sơ dự thầu; tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; ký kết họp đồng với chủ đầu tư nếu được lựa chọn...

Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

Đối với vấn đề ông Đỗ Văn Vượng hỏi, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu được ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới hoặc người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của mình thực hiện các nội dung công việc như nêu trên. Riêng đối với nội dung ủy quyền ký thanh toán, thanh lý hợp đồng, thực hiện thủ tục bảo đảm tài chính phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về tài chính và pháp luật khác có liên quan.

Chinhphu.vn