In bài viết

Người quyết định đầu tư dự án là cấp Bộ hay Tổng cục?

(Chinhphu.vn) - Ông Minh Đức (Hà Nội) hỏi: Dự án đầu tư xây dựng được cấp Bộ phê duyệt chủ trương đầu tư, ủy quyền cho cấp dưới (Tổng cục) phê duyệt dự án, thì người quyết định đầu tư trong trường hợp này là cấp Bộ hay cấp Tổng cục?

18/12/2017 11:02

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 27, Điều 3 Luật Xây dựng: “Người quyết định đầu tư là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng”.

Đối với việc ủy quyền thì người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước người ủy quyền về nội dung công việc được ủy quyền và người ủy quyền phải chịu trách nhiệm về việc ủy quyền do mình thực hiện. Theo đó, việc cấp Bộ phê duyệt chủ trương đầu tư và ủy quyền cho cấp dưới phê duyệt dự án thì người quyết định đầu tư là cấp Bộ.

Chinhphu.vn