In bài viết

Người thực hiện chứng thực có cần ký từng trang hợp đồng?

(Chinhphu.vn) – Người có thẩm quyền thực hiện chứng thực chỉ ký vào trang chứng thực mà không ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.

05/05/2020 16:02

Ông Nguyễn Ngọc Sang (Trà Vinh) hỏi, khi thực hiện hợp đồng, giao dịch, người thực hiện chứng thực (lãnh đạo UBND cấp xã) có cần phải ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch không hay chỉ cần ký vào trang cuối? Người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thực hiện hợp đồng, giao dịch có cần là công chức tư pháp-hộ tịch không hay là một trong các thành viên của bộ phận một cửa, một cửa liên thông tiếp nhận hồ sơ?

Về vấn đề này, Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh trả lời như sau:

Theo Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 3/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thự bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch, tại Điều 20 có quy định:

“Người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ, hồ sơ. Nếu thấy đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch trước khi người có thẩm quyền thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định”.

Do đó, người có thẩm quyền thực hiện chứng thực chỉ ký vào trang chứng thực mà không ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch; các nội dung khác có liên quan đến công tác chứng thực thực hiện theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2020/TT-BTP.

Theo quy định tại Điều 8, Điều 20 Thông tư số 01/2020/TT-BTP có nêu: Người tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra kỹ hồ sơ hợp đồng, giao dịch là công chức của Phòng Tư pháp, công chức tư pháp – hộ tịch của UBND cấp xã.

Chinhphu.vn