In bài viết

Nguyên tắc chuyển hạng chức danh nghề nghiệp với giáo viên

(Chinhphu.vn) - Bà Trần Cát Tường (Phú Yên) được biên chế, giảng dạy ở trường cao đẳng công lập 12 năm, trong đó 6 năm ở vị trí giáo viên THPT và 5 năm 10 tháng ở vị trí giảng viên hạng III (V.09.02.07). Từ tháng 10/2020 đến nay, bà Tường chuyển sang dạy ở trường THCS, mức lương hiện tại là bậc 5, hệ số lương 3,66.

20/06/2023 08:02

Bà Tường hỏi, theo quy định, ở bậc THCS bà được xếp hạng mấy (bà đã có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên THCS hạng II)?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Trường hợp giáo viên chưa được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (CDNN) đúng với cấp học đang giảng dạy hoặc thay đổi vị trí việc làm mà CDNN đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc xét chuyển CDNN theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và  bảo đảm các nguyên tắc quy định tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Một trong những nguyên tắc khi thực hiện chuyển CDNN theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT là: 

"Bổ nhiệm vào hạng CDNN tương ứng với hạng CDNN đang giữ khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn của hạng CDNN được bổ nhiệm và chuyển xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất của hạng được chuyển theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật".

Do đó, đề nghị bà Trần Cát Tường trao đổi trực tiếp và cung cấp các minh chứng cần thiết cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập để đề xuất với cấp có thẩm quyền chuyển sang hạng CDNN tương ứng với hạng CDNN hiện giữ trên cơ sở đáp ứng đủ tiêu chuẩn của hạng CDNN đề xuất được bổ nhiệm.

Chinhphu.vn