In bài viết

Nguyên tắc thanh toán tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác

(Chinhphu.vn) - Trường hợp đơn vị nơi đến công tác bố trí phòng nghỉ không phải trả tiền cho người đi công tác thì người đi công tác không được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ và đơn vị nơi đến công tác không thu tiền phòng nghỉ với các đoàn đến công tác.

03/12/2022 08:02

Ông Trần Bá Đinh tham khảo Điểm c Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định về chi chế độ hội nghị và công tác phí thấy có hướng dẫn:

"Trường hợp người đi công tác được cơ quan, đơn vị nơi đến công tác bố trí phòng nghỉ không phải trả tiền, thì người đi công tác không được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ.

Trường hợp phát hiện người đi công tác đã được cơ quan, đơn vị nơi đến công tác bố trí phòng nghỉ không phải trả tiền nhưng vẫn đề nghị cơ quan, đơn vị cử đi công tác thanh toán tiền thuê phòng nghỉ, thì người đi công tác phải nộp lại số tiền đã được thanh toán cho cơ quan, đơn vị đồng thời phải bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động".

Ông Đinh hỏi, khi cơ quan ông có kế hoạch đón tiếp khách (hưởng lương ngân sách) ghi rõ bố trí các điều kiện chỗ ăn, nghỉ, thì có được thanh toán tiền phòng nghỉ cho các đoàn đến công tác không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị:

"Điều 7. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác

1. Nguyên tắc thanh toán tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác:

a) Đối với lãnh đạo cấp cao thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước;

b)  Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cơ quan, đơn vị cử đi công tác khi phát sinh việc thuê phòng nghỉ nơi đến công tác thì được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo một trong hai hình thức: Thanh toán theo hình thức khoán hoặc thanh toán theo hóa đơn thực tế;

c) Trường hợp người đi công tác được cơ quan, đơn vị nơi đến công tác bố trí phòng nghỉ không phải trả tiền, thì người đi công tác không được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ".

Như vậy, căn cứ quy định tại Điều 7 (thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác) Thông tư số 40/2017/TT-BTC nêu trên, trường hợp đơn vị nơi đến công tác bố trí phòng nghỉ không phải trả tiền cho người đi công tác thì người đi công tác không được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ và đơn vị nơi đến công tác không thu tiền phòng nghỉ với các đoàn đến công tác.

Mai Chi