In bài viết

Nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng vốn góp tại Việt Nam thế nào?

(Chinhphu.vn) – Doanh nghiệp của bà Nguyễn Thu là của 1 nhà đầu tư Trung Quốc, đang góp vốn vào Công ty X, nay doanh nghiệp muốn chuyển nhượng vốn để lấy lại tiền từ Công ty X và góp vốn vào Công ty Y (Công ty Y là công ty mới được thành lập và đang trong thời hạn góp vốn).

20/02/2020 11:02

Bà Thu hỏi, doanh nghiệp của bà có được chuyển tiền thẳng từ tài khoản vốn của Công ty X (tiền chuyển nhượng cổ phần) sang tài khoản vốn của Công ty Y (tiền góp vốn) không? Hay phải chuyển về nước rồi mới chuyển vào Công ty Y?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung câu hỏi chưa làm rõ Công ty X, Công ty Y có tỷ lệ tham gia góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài là bao nhiêu để xác định hình thức đầu tư là đầu tư trực tiếp hay đầu tư gián tiếp; việc chuyển nhượng vốn được thực hiện giữa nhà đầu tư Trung Quốc với bên nhận chuyển nhượng là người cư trú hay không cư trú.

- Đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam: Quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam thực hiện theo Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2013), Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

- Đối với hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam: Quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam thực hiện theo Pháp lệnh ngoại hối và Thông tư số 05/2014/TT-NHNN ngày 12/3/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Chinhphu.vn