In bài viết

Nhà khách của tỉnh áp dụng chế độ tài chính thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Phan Luân (tỉnh Tiền Giang) hỏi: Việc thực hiện chế độ tài chính đối với nhà khách của tỉnh, thành phố có còn được áp dụng theo Thông tư số 108/2000/TT-BTC ngày 27/10/2000 của Bộ Tài chính không?

06/01/2017 07:02

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 59 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, đã quy định: "Các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh thực hiện sắp xếp lại nhà khách thuộc phạm vi quản lý. Sau khi sắp xếp lại, mỗi Bộ, cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ có nhiều nhất 01 nhà khách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; số nhà khách còn lại, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp".

Do vậy, nhà khách của tỉnh Tiền Giang sau khi thực hiện sắp xếp lại, nếu nhà khách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, thì thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; nếu nhà khách hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, thì thực hiện cơ chế tài chính doanh nghiệp.

Theo đó, nhà khách của tỉnh sẽ không còn áp dụng chế độ tài chính theo Thông tư số 108/2000/TT-BTC ngày 27/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với một số nhà khách được thành lập để phục vụ hoạt động của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đoàn thể ở Trung ương và địa phương.

Chinhphu.vn