In bài viết

Nhà thầu có được phép liên danh để đủ năm kinh nghiệm?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Lành (Đồng Nai) hỏi: Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính 3 năm, nhưng công ty A chỉ nộp báo cáo tài chính 2 năm, vậy công ty có được phép liên danh với một đơn vị đủ 3 năm năng lực kinh nghiệm để cùng dự thầu không?

23/10/2016 08:02

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo đó, trường hợp hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính 3 năm (từ năm 2013 đến năm 2015) thì việc Công ty A tham dự thầu (với tư cách nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh) chỉ nộp báo cáo tài chính của 2 năm được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Chinhphu.vn