In bài viết

Nhà thầu có được vừa quản lý dự án vừa giám sát?

(Chinhphu.vn) – Việc lựa chọn nhà thầu vừa tư vấn quản lý dự án, vừa tư vấn giám sát phải tuân thủ quy định về bảo đảm cạnh tranh tại Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

28/08/2019 08:02

Cơ quan ông Trần Xuân Tài (Quảng Bình) đang thực hiện dự án có tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, do không đủ điều kiện năng lực để thực hiện quản lý dự án nên đã lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án với công ty B (giá gói thầu là 165 triệu đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn).

Hiện nay, cơ quan ông muốn lựa chọn và ký kết hợp đồng với công ty B thực hiện gói thầu tư vấn giám sát (giá gói thầu là 176 triệu đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn).

Ông Tài hỏi, việc công ty B thực hiện 2 gói thầu là quản lý dự án và tư vấn giám sát trong cùng 1 dự án có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

- Chủ đầu tư, bên mời thầu;

- Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó;

- Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 6 của Luật Đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp;

- Nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau;

- Nhà thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau khi cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế;

- Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.

Đối với trường hợp của ông Tài, việc lựa chọn nhà thầu vừa tư vấn quản lý dự án, vừa tư vấn giám sát phải tuân thủ quy định về bảo đảm cạnh tranh nêu trên.

Ngoài ra, việc thực hiện tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng.

Chinhphu.vn