In bài viết

Nhà thầu cùng có cổ phần có bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp nhà thầu tham dự thầu và nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên thì được coi là không bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

12/02/2020 07:02

Bà Nguyễn Thị Phong Toàn (Hà Nội) hỏi, trường hợp Công ty A là nhà tư vấn, công ty B là nhà thầu cung cấp, thi công, xây lắp, Công ty C có cổ phần 70% ở công ty A và là công ty mẹ con với công ty B (công ty B là chủ sở hữu công ty C) thì công ty B có được tham dự gói thầu mà công ty A đã tư vấn hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 8,9, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.

Theo đó, trường hợp nhà thầu tham dự thầu và nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên thì được coi là không bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

Chinhphu.vn