In bài viết

Nhà thầu nộp 2 thư giảm giá, xử lý thế nào?

(Chinhphu.vn) – Trước thời điểm đóng thầu, bên mời thầu nhận được hồ sơ dự thầu của nhà thầu, trong đó có 2 thư giảm giá thì 2 thư giảm giá của nhà thầu phải được công khai cùng với hồ sơ đề xuất về tài chính. Việc đánh giá về thư giảm giá căn cứ theo nội dung trong thư giảm giá.

05/04/2019 10:02

Ông Nguyễn Văn An (Quảng Ngãi) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Các nhà thầu tham dự gói thầu dịch vụ tư vấn của một dự án với hình thức lựa chọn nhà thầu, đấu thầu rộng rãi trong nước; phương thức lựa chọn nhà thầu, một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Khi tiến hành mở thầu đối với hồ sơ đề xuất kỹ thuật thì có 1 nhà thầu tham dự có đề xuất đến 2 thư giảm giá gồm: 1 thư kèm theo hồ sơ đề xuất tài chính và 1 thư nộp riêng kèm theo hồ sơ dự thầu nộp trước thời điểm đóng thầu.

Ông An hỏi, hồ sơ dự thầu của nhà thầu trên có được xem là hợp lệ hay không? Trường hợp hồ sơ dự thầu được xem là hợp lệ, khi nhà thầu đạt bước đánh giá về kỹ thuật và đến thời điểm chủ đầu tư tổ chức mở và đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính thì việc xử lý đối với 2 thư giảm giá của nhà thầu trên được quy định như thế nào? Nhà thầu có quyền được chọn 1 trong 2 thư giảm giá trước khi tiến hành mở hồ sơ đề xuất tài chính hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 14.3 Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì có thể ghi trực tiếp vào đơn dự thầu hoặc đề xuất riêng trong thư giảm giá.

Trường hợp giảm giá, nhà thầu phải nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong cột “Danh mục dịch vụ”.

Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong cột “Danh mục dịch vụ”.

Trường hợp có thư giảm giá thì thư giảm giá có thể để cùng trong hồ sơ dự thầu hoặc nộp riêng song phải bảo đảm bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu.

Trường hợp thư giảm giá nộp riêng thì thực hiện như quy định tại Mục 20.2 và Mục 20.3 chỉ dẫn nhà thầu. Thư giảm giá sẽ được bên mời thầu bảo quản như một phần của hồ sơ dự thầu và được mở đồng thời cùng hồ sơ dự thầu của nhà thầu.

Đối với vấn đề của ông An, trường hợp trước thời điểm đóng thầu, bên mời thầu nhận được hồ sơ dự thầu của nhà thầu, trong đó có 2 thư giảm giá thì 2 thư giảm giá của nhà thầu phải được công khai cùng với hồ sơ đề xuất về tài chính. Việc đánh giá về thư giảm giá căn cứ theo nội dung trong thư giảm giá.

Chinhphu.vn