In bài viết

Nhà thầu phụ có được ký hợp đồng với nhà thầu phụ khác?

(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Nguyễn Uyên (TPHCM) là nhà thầu phụ của một dự án xây dựng công trình công cộng. Bà Uyên hỏi, công ty bà có được bổ sung thầu phụ cho mình (thầu phụ của thầu phụ) để hỗ trợ không? Việc này có cần chấp nhận của chủ đầu tư không?

07/08/2020 07:02
Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Do câu hỏi chưa nêu rõ nguồn vốn đầu tư xây dựng dự án nên Bộ chưa có đầy đủ cơ sở để trả lời cụ thể. Trong trường hợp dự án thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, liên quan đến thầu phụ trong hoạt động đầu tư xây dựng, tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định:

“3. Tổng thầu, nhà thầu chính được ký hợp đồng với một hoặc một số nhà thầu phụ, nhưng các nhà thầu phụ này phải được chủ đầu tư chấp thuận, các hợp đồng thầu phụ này phải thống nhất, đồng bộ với hợp đồng thầu chính đã ký với chủ đầu tư. Tổng thầu, nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng các công việc đã ký kết, kể cả các công việc do nhà thầu phụ thực hiện”.

Theo đó, việc bổ sung thầu phụ cho dự án phải được chủ đầu tư chấp thuận theo quy định.

Với nội dung nêu trên, việc nhà thầu phụ ký hợp đồng với nhà thầu phụ khác (thầu phụ của thầu phụ) để thực hiện một số công việc đã ký kết với nhà thầu chính là không có cơ sở.

Chinhphu.vn