In bài viết

Nhận chuyển nhượng dự án có phải làm lại thủ tục về huy động vốn?

(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH Bắc Á Land (TPHCM) nhận chuyển nhượng dự án khu nhà ở cao tầng. Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, sau khi nhận chuyển nhượng dự án, Công ty có phải làm lại thông báo đủ điều kiện huy động vốn hay không (chủ đầu tư cũ đã có văn bản thông báo đủ điều kiện huy động vốn)?

30/06/2019 08:02

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản thì trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 2, Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản về quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng dự án bất động sản thì bên nhận chuyển nhượng được: “Kế thừa và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư chuyển nhượng đã chuyển giao; tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh dự án theo đúng tiến độ, nội dung dự án đã được phê duyệt,…”.

Như vậy trường hợp chuyển nhượng dự án đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và dự án đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thì chủ đầu tư nhận chuyển nhượng không phải làm lại thủ tục này theo quy định tại Khoản 2, Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản.

Chinhphu.vn