In bài viết

Nhận hỗ trợ do ảnh hưởng dịch, người lao động có phải đóng thuế?

(Chinhphu.vn) - Doanh nghiệp sử dụng tiền được giảm trừ đóng quỹ bảo hiểm để chi hỗ trợ người lao động; sử dụng Quỹ công đoàn, Quỹ phúc lợi hỗ trợ người lao động mắc COVID-19 thì người lao động có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận hỗ trợ hay không...? Tổng cục Thuế đã có giải đáp về vấn đề này.

07/04/2022 09:02

Ông Toàn Thắng (Hà Nội): Người lao động nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 từ doanh nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP (doanh nghiệp được giảm trừ 0,5% tiền đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... để hỗ trợ cho người lao động) thì có phải tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không? Trường hợp doanh nghiệp tự có chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 cho người lao động thì thu nhập này có phải tính thuế TNCN không?

Tổng cục Thuế trả lời: Theo Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 của Quốc hội) thì khoản tiền mà người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động để phòng chống dịch CCOVID-19 (lấy từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) là khoản trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, trường hợp người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống COVID-19 theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thì khoản tiền hỗ trợ này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Bà Lê Hà My (TPHCM): Công ty tôi có trợ cấp cho người lao động là F0 từ Quỹ công đoàn hoặc Quỹ phúc lợi của công ty. Vậy trợ cấp này người lao động có phải chịu thuế TNCN không?

Tổng cục Thuế trả lời: Về khoản chi từ Quỹ công đoàn, căn cứ Điều 27 Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội về quy định về quản lý, sử dụng tài chính công đoàn và Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động thì tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

Theo đó, trường hợp công ty phát sinh các khoản chi trợ cấp F0 cho người lao động được trích từ Quỹ công đoàn, đáp ứng các nhiệm vụ quy định tại Điều 27 Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 thì người lao động khi nhận được các khoản chi này, không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Về khoản chi từ Quỹ phúc lợi, căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp các khoản chi trợ cấp từ Quỹ phúc lợi cho người lao động do bị F0 có tính chất lợi ích được hưởng thì được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Chinhphu.vn